Някои психологични аспекти на тероризма

Ключови думи: терор, терористични групи, преговори и средства за масова информация (СМИ)

 

След приключване на Студената война, на нейно място бе започната друга необявена, но не по-малко жестока и коварна – тероризмът. В този материал правя опит да разгледам различни видове тероризъм; мотивацията на човек, превърнал се в терорист; влиянието на терористичните групи върху обществото, техни специфики и някои особености на преговорите с тях.

Думата “terror” идва от латински и означава “ужас”. Счита се, че е било използвана за първи път от Аристотел, с която той наричал чувството на силен страх и ужас, което изживявали хората, при техни неочаквани срещи със смъртта и небитието. Смисълът се запазва и до наши дни, за да се обозначават систематичните насилнически действия от определена група хора над друга. Насилието за тях е инструментална форма на агресия, т.е. средство за постигане на друга цел, която в случая е политическа и съответно се води срещу политически противници. Терористите се стремят да предизвикат хаос в държавните – политичеки и икономически структури на обществото, съпроводен с объркване и страх в съзнанието на масовия гражданин. Действията им целят да създадат паника и дезориентираност в работата на държавните и правоохранителни органи. Тероризмът по същество е отказ от общоприетите законови норми и негова главна цел понякога не е убийството на конкретни личности, а именно провокиране на деструктивните емоции на широк кръг от хора. Съгласно наложилото се в американската масова литература определение, той е “използване на насилие или заплаха от такова, насочено към отделни лица или групи, действащи на страната на правителството или против него”. Тези действия са насочени към по-голям брой хора от този на непосредствените жертви. Затова тероризмът всъщност е средство и за психологично въздействие. Негов целеви обект са не непосредствените, физически жертви, а тези които са останали летално непокътнати, тяхното чувство за сигурност. Жертвите са инструмент, а убийствата – метод. Това е съществената разлика между него и диверсионните действия, при които целта е да се ликвидира определен стратегически важен за противника обект – мост, шосе или електроцентрала или самия противник.

 

Изучаването на личността на терористите е нелека задача, поради това, че те на практика не са достъпни за изследване. Контактът със специалисти – психиатри и психолози за тях е нежелателен и най-малкото ненужен, а срещи с други представители – на различни медии се извършват единствено с цел пропагандиране на техните възгледи. Все пак, моитвите им за участие в терористични действия можем да обособим в шест отделни групи:

 1. Меркантилни мотиви. За хората, водени от такива мотиви, тероризмът е начин за спечелване на финансови или други материални облаги;
 2. Идеологични мотиви. Тези мотиви се изразяват като потребност от присъединяване на отделните индивиди в една обща група, функционираща в съгласие с определените техни ценности и схващания;
 3. Мотиви за преобразяване и активно изменение на света. Свързани са с преживяна субективна несправедливост, за което е “виновен“ околният свят и след това е издигнато желанието той да бъде преобразуван според собственото разбиране за справедливост;
 4. Властови мотиви – водени от тях, терористът насилствено утвърждава своята личност над другите. Всявайки страх, той се опитва да укрепи своите могъщество, контрол и власт. Mоже да се разглежда като невъзможност за въздействие по различен начин;
 5. Мотиви на интерес и привлекателност на терора като начин на живот. Терористите, при които са налице подобни мотиви, могат да бъдат привлечени от свързания с насилието риск, от изпълнението и разработката на дългосрочни терористични планове и актове;
 6. Приятелски мотиви. Изразяват се с емоционална привързаност между отделните членове в терористичната група. Като причини могат да бъдат изтъкнати: отмъщение за загинали приятели, мотиви за участие в терора по наследство, понеже някой от роднините се е занимавал с това.

 

При всички отделни терористични групировки се забелязва една обща черта – напълно безкритична ирационална преданост на членовете на организацията към нейните идеали и задачи по пътя, към тяхното постигане. Можем да предположим, че тези цели и идеали обезателно мотивират хората за приемането им, но това съвсем не е задължително. Целите и идеалите са част от рационалното обяснение на принадлежността на терористите един към друг. Реална причина за това е силната потребност от включване и принадлежност към приемаща ги съобщност и по този начин водеща до стабилизиране на чувството им за идентичност от предлагащата се възможност за реализиране на самата личност в образите, които тя има за себе си. Терористи често стават хора, които в детството си са били самите те жертви на системно емоционално насилие, и по-късно, в младежка или зряла възраст по една или друга причина са изпитвали социални  трудности в рамките на съществуващите обществени слоеве, загубили са работата си или въобще не са имали такава.

Когато се коментира обусловеността на престъпното поведение от семейната среда, трябва да се посочи, че в никакъв случай не може да се твърди, че проблемното детство в семейство с нарушени взаимоотношения и структура формира криминални нагласи, но от друга страна такава тенденция се констатира при почти всички насилници.

 

Идентификацията им с терористични групи им осигурява определена социална роля, която макар и негативна за обществото като цяло, довежда до позитивиране на самооценката. За терориста изключването от организацията е равносилно на загубата на самоидентичност. Себеоценката му е толкова незряла и неустойчива, че за него отказът от новопридобитата идентичност е практически невъзможен. В авторитарната група членове стават не само личности, които са подкрепят авторитарното поведение, но и такива които търсят защита срещу страха от авторитаризъм, постигайки я именно чрез всеотдайната си принадлежност към такава група. При това, всяко нападение над който и да е от групата се възприема като лична атака от всички останали нейни членове и поради това всяко действие отвън към групата, увеличава вътрешната й сплотеност.

По силата на това, че терористът бива “пропит” от ясната идеология на своята организация, вътрешният му свят се разпада на свои и чужди, на бели и черни, правилно и неправилно – никакви неясноти, съмнения и нюанси. Подобно светоусещане мотивира поведението на терориста при изпълнението на удари по обществото и врага. Конкретните задачи, и съответно непосредствените врагове се посочват от лидера на организацията. Той определя мишената, след това и прийомите, които ще бъдат използвани при унивожаването й.

Можем да допуснем, че характерът на терориста се отличава с определени психологични дефицити, формирани в детството, които тласкат личността към свръхкомпенсация по различни девиантни и деликвентни начини в по-късна възраст. Ниското ниво на социална култура и гъвкавост, преобладаващите афективни състояния, стесняват възможностите за избор на поведенчески стратегии. Уменията за водене на равнопоставен диалог са силно отслабени. Преобладаващо значение за жизнедейността имат емоциите, а не разума. По степента на експресия (изразеност) на емоциите можем да различим два типа терористи: Първият тип е хладнокръвният. При него отсъстват интензивни емоции, налице е подчертана стресоустойчиовст. Счита се, че с негова помощ се повишава ефикасността на терористичните актове и намалява степента на риск. За втория тип са свойствени силната емоционалност и подвижния темперамент, водещи до хиперактивност. Все пак при изпълнението на терористични актове, този тип е резервиран и поведенчески сдържан за разлика от ежедневието си, където открито изразява емоции.

 

За терориста е характерно и отсъствието на състрадание. Този феномен е описан от Джон Мак като “Егоизъм на преследвача на жертва”. Има се предвид тоталната липса на емпатия от страна на преследвача спрямо жертвата му, дори ако страданието неколкократно превишава нивото на страдание, изпитвано от преследвача или близките му. С “егоизмът на преследвача” е възможно частично да бъдат обяснени ужасните актове на терористите, извършени хладнокръвно, предумишлено и целенасочено.

Разбира се, терорист не се става изведнъж. Преди човек да стане такъв, той преминава през апатия, алиенация и другите форми на социална дезадаптивност. В литературата се посочват четири съществени фактора, които тласкат човек към тероризма:

 1. Ранна принудителна социализация;
 2. Силно изявен нарцисизъм;
 3. Конфликтни ситуации с властимащите органи и най-вече с правоохранителните;
 4. Лични взаимоотношения с някои членове на терористичната организация.

 

За повечето от терористите е характерно наличието на някои личностни особености, възпрепятстващи разрешаването на по-сложни етични и морални проблеми при среща с такива. Ольшански описва три такива синдрома:

 1. «Синдром Зомби» проявява се в естествената свръхбоеготовност и активност срещу конкретен враг (реален или хипотетичен) и в склонността към целенасочени бойни действия. Това е “синдром на боеца”. Тези хора постоянно са в условията на война. Всячески избягват спокойствието и мира, боравят с оръжие професионално;
 2. «Синдром Рамбо» изразява се в определена невротична структура на личността, която е раздирана от силни чувства като тревога, вина, мъка и отвращение. За такива хора е характерна доброволно поета “мисия” за спасяване на света или други благородни и алтруистични каузи, позволяващи да се рационализират и реализират агресивните стремежи;
 3. «Синдром на Камикадзето» свойствен е за терористите самоубийци, целящи унищожаването на себе си и своите жертви в хода на терористичния акт. Към основните психологични характеристики тук се отнася екстремната готовност към саможертва. Терористът-камикадзе е щастлив, че има възможността да отдаде живота си, отнасяйки колкото може повече врагове. За това той трябва да преодолее напълно страха от собствената смърт. Много свидетелства говорят за това, че терористите се страхуват не толкова от самата смърт, а от свързаните с нея обстоятелства – раняване, безпомощност, вероятност за попадане в ръцете на Полицията, издевателства от противника и др. Затова по-скоро терористът е готов да умре, отколкото да се самосъхрани. Те си присвояват правото да се разпореждат с чуждия живот (на своите жертви).

Терористите могат да живеят с нагласата, че техните цели са напълно благородни, включително и насочени за постигането на свободата. Техните актове не могат да бъдат осъдени от всички еднозначно и категорично, понеже винаги има обществени прослойки, приветстващи техните цели и за тях те са “Борци за свобода”. Тъй като те не могат да достигнат целите си по политически път,  стемежът е за постигане на широк обществен отзвук и само той би бил способен да доближи политическите цели.

 

Можем да обособим следните особености за терористичните групи:

 • Представляват добре обучени, строги военизирани формирования;
 • функциите и отговорностите на отделните членове са еднозначно определени – инициатори, организатори, и преки изпълнители;
 • лидерът (водещият) групата е един и притежава неограничена власт;
 • съществуват общи цели и стремежи и е очертан конкретен път за постигането им;
 • междуролевите отношения в групата са ясно и стабилни;
 • групата има достъп до финанси, оръжие и взривни вещества;
 • членовете й притежават надеждни убежища, които се ползват за обучения и тренировки в съзвучие със съответните им военни и политически цели.

 

Мястото на медиите. То е съществено, тъй като те са основният информационен фактор в живота на хората и с помощта на механизмите на подражателното поведение и идентификацията влияят на различните обществени процеси. Можем да приемем, че тероризмът възниква заедно с телевизията и вестниците и днес е свързан с тях неразривно. Те го отвеждат във всеки дом – бързо и без никакво усилие. Сега ни е трудно да си представим живота без тях и точно затова те са използвани като способ на терористите, чрез който предават силния, неовладян страх у останалите хора и по този начин оказват натиск върху цялото общество. За СМИ (средствата за масова информация) няма “добра” или “лоша” новина, за тях новината е “малка” и “голяма”.  В крайна сметка, терористите стават такива телевизионни герои, както и спортистите или звездите на шоу-бизнеса, а е прието да подражаваме на героите и да им се възхищаваме. Така например широко известен в психологичната литература е феноменът “Вертер” – след публикации в СМИ на разкази за самоубийства, рязко се увеличават суицидните опити в тези райони, където са наблюдавани предаванията.

Пример: На 6 януари, 2002 г., спортен самолет се врязва в 40-етажен небостъргач в град Тампа, щата Флорида, САЩ. Управляващият самолета, 15-годишният Чарлс Бишоп в предсмъртно писмо съобщава, че с този акт изразява своята солидарност с Осама Бен Ладен. Класически пример за подражателно поведение.

 Преговорите, на основата на закона и нравствените норми са един от ненасилствените способи за борба с престъпността с напълно хуманни цели – освобождаване на хората. Изключително важен е правилният и прецизен подбор на преговарящия. Той се осъществява на доброволна основа, с отчитане на индивидуалните особености на кандидатите, техните умения да разговарят и да мислят в екстремни ситуации. Особено значение имат такива качества на личността, като наблюдателност, сензитивност, необвинителен тон, бързина на реакцията, способност да се запазва самообладание в неясни и заплашващи ситуации, емоционалната устойчивост. Важно е наличието на интелектуални и комуникативни способности. Практиката показва, че е напълно възможно да се случи така, че терористите сами да посочат тези, с които искат да водят преговори. Понякога се налага ползването на преводачи, към тях изискванията също са високи – важно е те да умеят да превеждат не само текста, но и посланието (имплицитното му съдържание). Иначе съществува рискът  да бъде променен основният смисъл на казаното (написаното) от терориста.

 

За да водим ефективна борба срещу тероризма е нужно да познаваме терористите. Тяхната мотивация, техните принципи, поведението, целите им. Каква личностна трансформация претърпява отделният човек, за да стане такъв? Какви процеси се развиват в групата, как се изменя и през какви етапи преминава отношението към жертвите (заложниците)? Истина е, че борбата с тероризма трудно може да бъде овладяна ако се води поотделно, от различни структури и държави, а не единно.

Статията е публикувана в международно списание “Гео”, бр.4, 2009 г.

Георги Димитров е психолог, член на Британското психологично дружество и на Американската психологична асоциация

За контакти: info@healthspirit.co

Please follow and like us:

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА – О РЕИНКАРНАЦИИ

Судьба человека развивается по предварительно заданному сценарию или у нас есть полный контроль над ней – здесь и сейчас? Можем ли мы узнать что произойдет в будущем, предсказать как будет развиваться мир вокруг, чтобы быть хорошо подготовленными ко всему, что с нами случится? Будет ли нас сопровождать успех и хорошо ли мы будем себя чувствовать с ним? Если это правда, что “завтра” зависит от сегодняшнего дня, то что и как из прошлого является причиной этому? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить, используя накопленные нами знания. Мы их пополняем постоянно, шагая по пути жизни. Иногда мы чувствуем себя легко, спокойно, освещенными солнцем. В другой раз мы погружаемся в темноту, замедляем темп и ищем на ощупь лучшее для себя направление, чтобы продолжить. Потом, отдохнувши с облегчением, нас вновь наполняет чувство уверенности, что все в порядке, то есть,  развивается в соответствии с нашими ожиданиями, заданными в нашей ментальной карте.

Сегодня существует большое разнообразие личностных подходов. Некоторое из них более новые, другие более древние. При их помощи, водимые нашей заданной от природы любознательностью, мы можем  приблизиться к границам нашего мышления и даже выйти за их рамки, расширяя границы Я, обогащая себя и развивая себя. Изучая себя внимательно и избавляясь от ненужных старых привычек и беспокойств, мы действительно повышаем свой баланс и свое благополучие, а следовательно и качество своей жизни. Один из самых глубинных методов для  достижения этого является профессиональное применение техники гипноза. Она утверждена в качестве эффективного метода для лечения неврозов и для обезболивания (анестезии) во время родов и в хирургии в 1955 году докладом Британской медицинской ассоциации (БМА) с названием “Медицинское применение гипноза”.

В 1956 году Папа Пий XII тоже выступает положительно, заявляя, что допускается применение гипноза для диагностики и лечения. В своем обращении к Ватикану, он заявил следующее:

 • Вопрос гипноза серьезный, не поверхностный;
 • В его применении нужно учитывать научные и моральные нормы;
 • Его обезболивающий эффект подчиняется тем же принципам, характерным для других форм анестезии.

Два года спустя, в 1958 году, Совет психического здоровья Американской медицинской ассоциации (AMA) тоже признает его медицинское применение, а также Американская психологическая ассоциация (АПА), Дивизия 30 который занимается именно психологическим гипнозом.
С его современными областями применения  (преодолениe зависимостeй и др.) мы ознакомили вас в декабрьском номере GEO 2008 года. Здесь мы только припомним, что существуют разные виды гипноза. Когда речь идет о демонстрировании, как правило, мы говорим о сценическом гипнозе. В этом случае ставится акцент на видимые, временные эффекты, в поисках эффекта зрелища. В отличие от него, преодоление конкретных поведенческих и/или психических трудностей относится к профессиональному гипнозу – спортивному, медицинскому, психотерапевтическому. Всем известно, что наша психика и ее отражение на физические процессы и возможности тела не всегда находятся в полной гармонии. Иногда, неясно и для нас самих, происходит что-то непредсказуемые и удивительное. Дотрагиваясь до своего незнания о будто “знакомом” нам мире, мы делаем вид, что ничего не случилось, или же впускаемся в новые обсуждения и вопросы.

Человек носит прошлое с собой. Часть спонтанных, защитных механизмов нашей психики является склонность забывать плохое, принимая при этом, что таким образом оно перестает на нас сказываться “Что случилось, то случилось”. Истина, однако, другая. Накопленный опыт внутри нас, тот, который мы носим, оставляет на нас свой след и в настоящем. Фактически мы не можем изменить уже случившееся, но мы можем изменить смысл, который мы в него вложили. Таким образом, встав смело и искренне перед самим собой, мы оказываем влияние на свои восприятия и, соответственно, на свои реакции здесь и сейчас. Это не остается незаметно – мы повышаем энергию и баланс в себе, что сразу же сказывается на качестве жизни в форме удовлетворения, достижений и на наших отношений с другими людьми.
Что такое время? Можно ли его вернуть назад и имеет ли оно связь с материей? В течение многих столетий физики ломали голову над длинными, сложными и непонятными для остальных уравнениями. Может быть, все было бы на месте хотя бы на первый взгляд, если бы было двух теорий относительности Эйнштейна (Специальная и Общая). На данный момент ясно одно – время идет, но не с одинаковой скоростью для всех и всегда. С точки зрения психологии, эмоциональное состояние является фактором субъективного ощущения хода времени. Когда мы под воздействии напряжения, время идет медленно и мучительно, например, когда мы находимся у кабинета зубного врача или когда нам предстоит операция. Иногда же, как выстрел стрелы из лука, время мчится вперед и часы и минуты улетают незаметно быстро, провеждено волнующим и прекрасным образом.

Как можно вернуться и пережить заново те моменты, которые мы определили как уже прошедшие?

Существуют разные способы для этого. Один из них – это пневмокатарсис, описанный нашим современником, чешским психиатром Станиславом Грофом. Его подход характеризуется интенсивным дыханием по определенной схеме, приводящее к изменению состояния сознания. Другая методика, но уже акупунктурая, принадлежит его английскому современнику Феликсу Манну. По его мнению, нажатие на определенные точки на голове (т.называемые “Окна в небо”) отводит нас “туда”. Гипноз сам по себе известен со своими разными впечатляющими эффектами. Психотерапевтических методов более, чем несколько сотен и при гипнотерапии (ее рассматривание в качестве отдельного вида относительно) важное терапевтическое применение получает регрессия. Она предоставляет нам возможность совершать путешествия назад в прошлое. При этом следы памяти (энграммы), касающие деталей определенного опыта, связанного с забытыми событиями, снова временно оживают.

Сеансы проводятся осторожно и постепенно. При частичном гипнозе у нас есть ощущение, что мы находимся сразу в нескольких местах – в кабинете и где-нибудь еще, в более ранном возрасте, обычно это детство. При полном гипнозе наблюдается полный перенос и знание более поздно случившихся событий, среди которых настоящее практически отсутствует. В ходе сеанса можно наблюдать изменения разных уровней – в лицевой экспрессии, в форме тонкой моторики (в почерке и рисунках), в выражении лица, в словарном запасе, в произношении и так далее. Расстояние между текущим моментом и пережитым в прошлом моментом разное: оно может быть небольшим – несколько часов, дней или недель или же значительно большим –  месяцы, даже года.

Ряд иностранных и болгарских ученых использовали результаты гипноза. Среди них психиатр Кирилл Чолаков (1897-1964). В 1933 году, он описывает свою Психофизическую декапсуляцию. Здесь психологическая травма рассматривается в качестве “капсуляции” негативных эмоций, связанных с каким-либо событием, воспринятым как негативное, вместе с их физиологическими проявлениями. Их выявление из подсознания и их повторное переживание, то есть, „декапсуляция“ уже на сознательном уровне, является главной целью, приводящей к восстановлению. Это осуществляется путем многократного переживания события в гипнозе.
С точки зрения истории, этот и другие методы лечения подобного рода психических расстройств становятся критически необходимыми в середине XX века. Непосредственно после двух мировых войн, пока наша цивилизация приходила в себя после разрухи, миллионы выживших еще долгие года будут переживать последствия войн.  В попытках лечения военных нервозов, причиненных психическими травмами, выявляется, что повторное переживание (спонтанное или целенаправленное) действительно представляет собой сильнейший катарзис. Очищение наступает только после углубленного, детального воспоминания критического события, при чем с каждым последующим разом его тяжелый, эмоциональный заряд уменьшается, до полного восстановления баланса личности.

Применение регрессивной техники не исчерпывается только психотерапией. В мировом масштабе проводятся современные исследования и в ее другом, менее знакомом, специфическом применении – в юридической практике.

Специально наначенные, обученные с этой целью сотрудники в Англии, Австралии, Израиле и США помогают в работе расследующих органов, чаще всего при тяжелых преступлений криминального характера. Это возможно только после получения конкретного аргументированного разрешения на использование возможностей гипермнезии гипноза, при этом только в случае добровольных признаний свидетелей и/или жертв. Сама процедура является стандартизованной и предварительно воспринятой. Важно отметить, что полученное таким образом обогащение показаний не имеют значения решающих в суде доказательств, но иногда самом деле действительно приносят пользу в процессе расследования, ввиду получения дополнительной информации.

 

Известным событием в профессиональной литературе, иллюстрирующим эту практику, является похищение 26 детей в июле 1976 года в Калифорнии, США несколькими людьми с масками.  Немного позже водителю Франку Рэю и двум из детей удалось убежать и связаться с властями. Попытки Фрэнка вспомнить номер машины нападателей оказались безуспешными из-за острой стрессовой реакции, причиненной пережитым шоком. При помощи гипноза, проведенного доктором Вильямом Крюгером, потерпевший все-таки вспомнил все цифры номера машины, кроме одной. Именно это обстоятельство оказалось решающим для своевременного обнаружения и захвата преступников. Другой ученый, профессор Жан Лоренс  из Конкордского университета в Квебеке, Канада в своей книге „Гипноз и память. Краткий обзор литературы“ отмечает, что “Уже более 15 лет, с 1984 г. назначаются штатные следователи, обученные применять гипноз“.

 

Как далеко можно вернуться назад в свои воспоминания?
В психологии бытует мнение, что самые ранние воспоминания, к которым мы можем вернуться, относятся ко второму или третьему году нашей жизни. Некоторые специализированные исследования, однако, подверают сомнению данный факт. Болгарский профессор Георги Лозанов, который скончался недавно, еще один наш ученый мировой величины, основатель суггестопедии (наука о изучении иностранных языков в состоянии сомнолентности). В своей книге “Суггестология“ он опубликовал интересные результаты. Вместе со своей командой он обнаружил, что в возрастной регрессии до двух дней после рождения происходит типичное для новорожденных асинхронное (одновременное, но в разные стороны) движение глаз. Проявляется также и рефлекс Бабинского – сворачивание большого пальца и растопыривание остальных пальцев на ногах при стимуляции стопни. В целом установлено и влияние на зрение и слух. Они улучшаются, приближаясь к уровне, на котором они были в соответствующем возрасте. Все эти физические изменения не сможет воссоздать даже профессиональный актер.

Усиленный интерес общества к рассмотренным явлениям приводит к формировании ассоциации для пре-  и перинатальной психологии и здоровья (ARRRAN) в 1983 году в США. Один из ее участников – психолог Дэвид Чемберлен в своей книге „Младенцы помнят своего рождения“ описывает свои интересные профессиональные наблюдения. При помощи проведенной регрессии 90% обследованных лиц достигли до полного воспоминания своего рождения. Благодаря гипнозу им удалось воспомнить разные детали, которые впоследствии были подтверждены как реально случившиеся. Впоследствии Чемберлен и его команда выдвинули идею, что наше появление на свет вовсе не является безобезненным и они ищут связь между данным событием и проявлением разных проблем в зрелом возрасте.

Можем ли мы вернуться еще глубже в прошлое, даже в другие воплощения?
По мнению раннехристианского теолога и философа Оригена, жившего предположительно между 185 и 254 г.:
Душа, которая по своей природе является нематериальной и невидимой, существует в нематериальном пространстве, при обладая при этом телом, подходящим для сути данного места; соответственно, она освобождается от тела, которое раньше было необходимо, но больше не соответствует ее измененному состоянию, и заменяет его другим телом“.
Другая американская ассоциация (Association for Past-Life Research and Therapy) проводит
с 1983 года исследования прошлых жизней и проводит тренинги и семинары для терапевтов консультантов, которые выбрали использовать это в своей работе. Может быть, они выбрали эту терапию ввиду того, что ее стоимость для лечения постоянных неудовлетворительных отношений и хронических физиологических состояний значительная. Сеансы редко бывают однократными. Обычно их несколько, при этом очень важно, чтобы они проводились внимательно, под руководством опытного профессионала. Ощущения индивидуальные, но после пробуждения, в историях часто присутствуют элементы глубокого сна; плавного перелета по годам, перемещения во времени, взгляда на себя со стороны, как в отрывке из фильма, погружения в действие, неожиданное появление знаний о чем-либо, что произошло только что и т.д. Пол, имя и образ жизни человека, как правило, отличаются от тех, что в настоящее время. Я сталкивался с предложениями, что вероятно каждый увидет себя в качестве исторической знаменитости, но я не могу этого подтвердить. Даже наоборот. В своей практике я не припоминаю, чтобы кто-то видел себя как историческую знаменитость. Описания бывают о совсем простых на первый взгляд судьбах – девочка, которая учится играть на пианино в комнате дома, мужчина, который заботится о средствах к существованию членов семьи индейского племени и другие. Приведу несколько цитат из реального проведенных мной гипнотических сеансов, которые привели к улучшению состояния:

Я вижу мертвое телоэто мое тело. Какието люди погружают его на плот, затем отталкивают его в водуя вижу как он медленно удаляется. Очевидно, что жизнь там закончилась чувствую себя спокойно Теперь я знаю, что мы всегда остаемся рядом со своими близкими людьми и расставание  с ними никогда не является окончательным.
переливающиеся цвета танцуют и разносят аромат дождя. Я бегу и танцую, похоже нахожусь в паркеДеревья образуют туннель, а между ними просвечивается солнце. Нет никого больше, я однаЯ чувствую радость и удовлетворение. Сейчас я сижу на траве. Я свободна.“
песок на какомто берегуя лежу и отдыхаю под солнцем. Приходит мужчина, начинает доставать и беспокоить меня. Очевидно, он это делает, поскольку я ему нравлюсь, видимо это его способ…“
На моих глазах падал неуправляемый самолет. В его кабине был пилот, он не справлялся с управлением самолетая осознал, что это я, но я видел себя со стороны и наблюдал с интересомНемного позже я увидел отломки разбившегося уже самолета и свое тело в кустах. Тело лежало безжизненно, но боли и страха уже не было. Я понял, что звук падающего самолета запечатлился в моем подсознании и оттуда появилась моя фобия в этой жизни. С этого момента уже несколько лет у меня нет больше этой фобии.

 

В чем преимущества данного вида гипнотических сеансов среди нескольких сотен моделей психотерапии? Одним из важных преимуществ является то, что человек, отходя на безопасное расстояние, за пределы своих обычных личностных ограничений, имеет возможность увидеть актуальную ситуацию в ее временной и ресурсной целости. Таким образом, за пределами повседневной рамки, построенной от забот и сопутствующих тревог, становится доступным прозрение “новыми глазами“. Результатом этого является появление решения в виде неожиданного прозрения и выхода. В то же время, если у человека есть какие-либо подавленные чувства, ищущие естественного выхода, они спонтанно или осознанно проектируются в истории о прошлой жизни, и это в конечном итоге привело к снижению и растворению их напряжения.

 

В детстве Веско испытал тяжелый развод своих родителей. Это сказалось на его личных взаимоотношениях в настоящем, он их разрушал, страдая от этого. Мы предварительно уточнили, что в регрессии Веско возвратится в свои начальные школьные года. После того, как я его ввел в гипноз, я внушил ему, что его рука бессознательно начнет двигаться самостоятельно, рисуя и пиша. Движения были медленными, временами с закрытыми глазами. Несколько минут спустя, после пробуждения, его лицо выражало большее удивление от рисунков, чем от его имени.

 

 

Ведется целенаправленная работа и с астеническими эмоциями в направлении их преодоления – страх от смерти (при терминальных заболеваниях) или печаль после разлуки с близким человеком. Наглядным примером этого был случай с молодой 32-летней женщиной, которую я назову Пламеной, чтобы соблюсти требования профессиональной этики и конфиденциальности. Ее очень близкий родственник умер, попав на пешеходной дороге в большом городе под колеса машины неразумного водителя. Его смерть была неожиданной и нежеланной, а у нее не было возможности присутствовать на прощальной церемонии. Несколько недель после случившегося она все еще не могла прийти в себя и принять факт, что  ее родного человека уже нет. Я сделал ей регрессию в прошлые жизни. В нескольких очередных сеансов она, хоть и в виде других взаимоотношений, увидела своего близкого человека живого и здорового. Во всех случаях он очень заботился о ней. В одном из них, в роле ее отца, он проводил ее в дальний путь на корабле и настаивал, что ей должно быть хорошо и что она должна идти вперед, что бы ни случилось. После вывода из сеанса, Пламена была крайне удивлена, но к ней вернулась надежда, благодаря тому, что она чувствовала теплоту и любовь своего близкого человека. Это несколько утешило ее. Под влиянием данной встречи она все еще слышала его слова: “Я всегда буду с тобой. Я хочу, чтобы ты следовала своему пути.“ Этим было поставлено начало эмоционального преодоления данной потери. Не стоит ожидать, чтобы мы будем равнодушными к драмам, через которые нам приходится проходить, но мы стремимся минимизировать их вредные последствия для нашей психики.
Другой случай с 42-летним мужчиной, который планировал свою первую рабочую поездку в Польшу, но чувствовал необъяснимую тревогу при мысли об этой стране. В состоянии гипноза, ему приснился спонтанный сон. Вот что он мне рассказал после пробуждения: “Я нахожусь в каком-то польском городе, не знаю в каком. Время ближе к вечеру. Только-что я расстался со своими друзьями… Я ушел с вечеринки, поскольку мне нужно было успеть на автовокзал, чтобы уехть. Я шел, как будто мне знакомы некоторые уже темные улицы. Улицы были пустыми и почти не было людей. Я прошел мимо какого-то пространства между домами и увидел группу цивильных, которые вооружались старым ружьем, а высоко над стеной за ними висела большая картина, вероятно символ чего-то. Я не могу хорошо вспомнить, но на картине были нарисованы два кулака. Ме показалось безопаснее продолжить идти вниз, у реки. Позже я увидел двух полицейских (один из них был выше ростом) в старинной форме. Они держали какого-то человека, похожего на тех, кого я видел на улице. Я продолжил своей дорогой, не вмешиваясь. До этого сна у меня были какие-то опасения относительно моем поезди в Польшу, но теперь все в порядке. Этот сон для меня былвполне реалистичным.

 

Как было сказано выше, регрессивную терапию не следует рассматривать в качестве инструмента для установления исторических фактов прошлых эпох, например, такие, как строительство египетских пирамид, эпидемия чумы в Риме в III в до н.э. или во время Французской революции. Не следует забывать, что сила терапии – в ее клинической пользе, а не обязательно в полученной информации. И, например, если физиологические изменения в составе крови, уровнях гормонов, артериального давления и другие можно легко примерить и сравнить до, во время и после сеанса, то когда речь идет о регрессивном гипнозе, это далеко не так. Есть люди, которые верят, что это чуть ли не чудо, решающее все проблемы, другие не хотят и слышать об этом, а третьи проявляют лишь любопытство. Я считаю, что нам не следует спешить отрицать любую точку зрения, а также принимать ее без критики, не рассмотрев ее обстоятельственно. Ведь именно так когда-то не признавали открытия, что Земля имеет сферическую форму, что тяжелое металлическое тело может полететь и что повсюду существуют невидимые микроорганизмы?

Относительно концепций о прошлых жизней, очень важно, чтобы их принимали (или хотя бы допускали) как точку зрения другого человека. Если это так и они сами (она или он) захотят принять участие в  такой регрессии, то в случае отсутствия противопоказаний, ее можно будет провести в течение нескольких сеансов. Я сталкивался и с переживаниями некоторых людей по поводу того, что если кто-либо интересуется подобными явлениями, он может выглядеть психически неустойчивым. Это совершенно не так! И это подтверждается результатами детального исследования на основе реальных, эмпирических данных одного из исследователей регрессии в прошлой жизни – финского психиатра Рейма Кампмана. В 1973 году он обнаружил, что люди, принимающие прошлую жизнь и прикоснувшиеся к ней, являются клинически более здоровыми и адаптивными по сравнению с теми, кто категорически отрицают это.  Эмоциональный фон последних оказался ненастолько стабильным и в целом они были в большей степени подавлеными. Почему это так? Кампман утверждает, что если у человека высокая невротичность, его эго пытается сохранить свой внутренни баланс и образ успешно контролирующего себя. Результатом этого, ввиду более сильного чувства ненадежности и беспокойства, является неосознанная устойчивость к применяемым гипнотическим внушениям и переживаниям гипнотических реальностей.

В своем стремлении к исчерпательности, я упомяну, что существуют и другие возможные объяснения получения такой фактологической информации с большой степенью точности.

 1. КРИПТОМНЕЗИЯ – возможность того, что человек воспринял и запомнил воспроизводимую информацию предварительно, но не помнит об этом;
  ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ – ощущения и восприятия, формирующие наши переживания, могли передаться нам по наследству;
  3.  КОЛЛЕКТИВНОЕ НЕОСОЗНАННОЕ. Его можно сравнить с универсальным информационном фондом, о котором говорит швейцарский психолог Карл Юнг.

 

Проходя через настоящее, следует упомянуть и перемещение вперед, в будущее, что тоже в принципе возможно. Это так называемая прогрессия, которую ни в коем случае не следует принимать как форму гадания или предсказания. К ней мы можем обратиться в ситуациях с трудным выбором или когда нам нужно подготовиться к восприятию какого-либо изменения, которое так или иначе должно случиться. Таким образом уменьшается период супутствующего стресса и адаптации. Например, предстоящее рождение ребенка (предварительное привыкание к новому будущему члену семйи), длительная поездка за границу, транссексуальные операции по смену пола, выписка после длительного пребывания в больнице и др.
Молодой 23-летний человек сломал бедренную кость во время футбольного матча. После длительного периода в гипсе, мужчина отвык использовать свою ногу и стал воспринимать ее как неработающую. Он прошел несколько сеансов возрастовой прогрессии в гипнозе. Во время сеансов молодой человек видел себя в обозримом будущем, и это помогло ему построить новый образ Я, в котором его нога работала. В сеансах присутствовали мобилизирующие представления на фоне того, что гипса уже нет, с ним проводят процедуры для разработки ноги и он учится вновь использовать свою ногу и ходить. Прогрессия, применяемая в аналогичных случаях, не является ясновидением. Больной, переживая предварительно предстоящее, значительно сокращает  период своей реабилитации. Дело в том, что наши физические возможности основаны исключительно на нашем психическом представлении о самих себе.

Давайте оглянемся вокруг себя. Что же мы видим?
Нам приподносится информация (зачастую рекламная и манипулятивная) в первую очередь о материальных вещах – о лучшей еде, о том, что входит или не входит в состав какого-либо продукта питания, кто, что и где сделал и что изменяется там, где мы живем. Но слишком мало информации о чутком мире вокруг нас. Таким важным вопросам, касающимся нашей души, не следует оставаться без попыток ответа. В противном случае вероятность того, что мы превратимся в потребительское, безрассудное общество с управляемым извне поведением, очень велика. Благодаря своей беспристрастной критичности, своему профессионализму и знаниям, многие ученые – представители разных областей, пытаются  развести туман неизвестного вокруг нас. С медленным прогрессом на протяжении времени, перед нашими глазами раскрываются новые прекрасные горизонты с каждым следующим днем. Едни из самых загадочных, неразгадаемых и изумительных существ, находящихся перед множеством все еще нерешенных вопросов – это мы, люди, и наша жизнь. Пока жизнь идет своим чередом, происходит все – роковые встречи и взаимоотношения, желания и далекие стремления, случайно случившиеся мгновения в повседневной жизни на фоне цветовой палитры чувств и эмоций. Красочные тона действительно разнообразные –  от серых – гнетущих, незаметных и скучных до ярких, волнующих и неповторимых. Не существует более важното момента, чем настоящий и то как мы его живем. И увлекаясь преследованием своих целей, нам следует находить время быть мудрее, терпеливее, чувствительнее ко всему красивому и настоящему, которое нас окружает в настоящее время.

 

Автор: Георги Димитров, дипломированный психолог имеет степень магистра, член Американской психологической ассоциации и Британского психологического общества

Please follow and like us:

Психологията сред нас

Георги Димитров е магистър по психология, член е на Британското дружество на психолозите и на Американската психологична асоциация

Автор е на книгата „Поглед към хипнозата. Загадки и реалност“ и на редица публикации в областта на психологията и хипнотерапията. Господин Димитров практикува в Лондон, Великобритания и България. Опитът му е в Института по психология на МВР, както и в областта на човешките ресурси.

Нямам търпение да ви запозная с Георги Димитров и за да не ви държа в напрежение предоставям на вашето внимание нашия разговор.
– Уважаеми господин Димитров, здравейте!
Здравейте, г-жо Павлу! Привет и на аудиторията на Бг Медия Лондон!
– За тези, които не ви познават, моля ви кажете кой е Георги Димитров.
Тъй като както разбирам темата е професията ми, Георги Димитров е психолог – хипнотерапевт.
-Какво е за вас психологията и как решихте да се занимавате с нея?
– За мен психологията винаги е била интересна. Тя е средство да подобрим живота си и отношенията с околните, чрез повече разбиране и познание.
– Моля ви, разяснете ни с какво точно се занимават психотерапевта и хипнотерапевта.
– Психотерапевтът е професионалист, който е спeциализирал във вид психотерапия. Психотерапията се състои от много видове, хипнотерапията е един от тях. Други, по-известни са психоанализата, семейното консултиране и т.н.
-Защо избрахте да практикувате точно в Лондон? Как успявате да сте полезен с вашите знания на две държави, Великобритания и България?
– Лондон ме е привличал винаги с мултикултурата и разнообразието на хора – представители на най-различни етноси и държави. По лондонските улици могат да се чуят над 100 говорими езика. Интересно е и предизвикателно да се работи с толкова различни хора и култури. Това обогатява много, чисто човешки, а и професионално, нещо което е изключително важно в моята професия.
-Какво ви е дала България и в частност Института по психология на МВР?
– Образованието, което България даваше беше ценно и много чужденци ни завиждат и до днес за това. Даде ми безброй много други неща – добрина и човещина, разбиране на другите, стремеж да си част от обществото и т.н. Институтът по психология на МВР ми даде също много – концентриран професионален опит, работа в екип с други колеги, професионализъм. Даде ми и ценни познанства с колеги. При всички случаи е важно в моята професия, да имаме обратна връзка от професионални източници и при нужда да коригираме подходите в работата си или да ги задълбочим.
– Трудно ли се става член на Британското дружество на психолозите и на Американската психологична асоциация? Какви пътища отвори пред вас членството ви в тези две Асоциации?
– Винаги съм казвал, че всичко на този свят е въпрос на желание, на мотивация. Аз се готвих за членствата си години наред и в подходящия момент това стана реалност. Членствата в утвърдени професионални организации с традици и международно влияние дава потвърждение, че зад тях стоят професионалисти. Там, също се радвам на много добро сътрудничество и подкрепа от страна на своите колеги.
-Какви са най-честите проблеми, с които работите?
– Напоследък с мен се свързват най-вече хора с тревожни състояния (вкл. паник-атаки, фобии, безпокойства, страхове) те най-често са резултат от хроничен стрес. Той е настъпил по различни причини, понякога и след криминални случаи – след изнасилване, побой и др. Има хора и страдащи от разстройство в адаптацията. Някои от случаите, по които работя към момента са със зависимости.

-Автор сте и на книгата „Поглед към хипнозата. Загадки и реалност“. Разкажете ни нещо повече за този Ваш труд.
– След като неочаквано почина един от уважаваните колеги въвели хипнозата в България – г-н Милен Николов, нещата като че ли бяха на път да угаснат. Дадох си сметка за това тогава и направих каквото можах за да предотвратя това да се случи. Като служител на Института по психология на МВР по това време, установих и запазих професионални отношения със специалисти от международно ниво. Поканих европейски колеги и се опитах да организирам мероприятия в България касаещи професионалната хипноза. Тогава представих редица научни доклади пред български и чуждестранни колеги и написах книгата си за хипнозата, която публикувах в края на 2012 г.
– Какво бихте посъветвали младите, които искат да тръгнат по вашия път?
– Всеки път е индивидуален и няма смисъл (а и е невъзможно) да се върви по пътя извървян от някого другиго. Винаги се радвам, когато виждам млади хора с реална представа за нещата, поне що се касае до професията. В днешно време никой никого не е спрял да се учи, да се развива и мисля, че всеки който иска има възможността за това.
-Моля ви, обяснете ни кога човек има нужда от психолог, психотерапевт и ако човекът не разбира тази нужда, как трябва да му се помогне?
– Психотерапевтът работи с определени случаи за да помогне за тяхното преодоляване. Психологът има малко по-различни цели, в зависимост от това, в каква област на психологията работи. Има съдебни психолози, които пишат експертизи (аз също съм писал и пиша за Съда и във Великобритания), има колеги които разработват тестове, други, които провеждат изследвания по определени научни проблеми.
-Занимавате ли се с частни случаи и къде и как човек би могъл да се свържи с вас?
– Да, това е част от работата ми. Хората могат да се свързват с мен чрез официалния ми website http://www.healthspirit.co/for-contact/ да използват служебния ми телефон за да осъществят контакт +44 7425393337 или пък официалния ми профил във Фейсбук, с моето име.
– Какво бихте пожелали и какви съвети бихте дали на българите в чужбина?
– Да не губят идентичността си и да не гледат с лошо око на произхода си. Чувал съм изказвания „Срам ме е, че съм българин.“, „Като ме питат от къде съм, казвам че съм от друга държава…“ и други. Не бива да гледаме по този начин на миналото си, а от друга страна да фаворизираме толкова много чужденците. Всеки човек е ценен. Ние, като нация имаме и сме имали много стойностни традиции и личности.
– Какво не успяхте да ми кажете, а бихте искали да споделите с публиката на Бг медия Лондон?
– Да уважаваме сънародниците си и да не забравяме кои сме.

– Благодаря Ви много за това интервю!
ГД: – Благодаря за вниманието!

За мен беше удоволствие да запозная аудиторията на Бг медия Лондон с психолога Георги Димитров!

Автор: Весела Павлу за Бг медия Лондон

вторник, 31 януари , 2017 – Весела Павлу

(https://www.e-vesti.co.uk/psihologiyata-sred-nas-post-new/)

 

Please follow and like us: